suy niệm nổi bật

NGÀY 26 THÁNG 12: THÁNH STÊPHANO TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI

NGÀY 26 THÁNG 12 Thánh Têphanô Tử Ðạo Tiên Khởi   (Mt 10,17-22):  Ngày ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Chúng con hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp chúng con cho công nghị, họ sẽ đánh đòn chúng con nơi hội đường. Vì Ta, chúng con.

NGÀY 27 THÁNG 12: THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ

27-12: THÁNH GIOAN TÔNG ÐỒ Lm. Đaminh Phạm Xuân Uyển SDB   Chính Thiên Chúa là người mời gọi, và nhân loại đáp lời. Trong

NGÀY 26 THÁNG 12: THÁNH STÊPHANÔ

26-12: ĐỜI SỐNG THÁNH STÊPHANÔ (c. 36?) Lm. Đaminh Phạm Xuân Uyển SDB Thánh Stêphanô chịu tử đạo tại Giêrusalem vào năm 35. Ngài được

CHÚA GIÁNG SINH – LỄ BAN NGÀY

CHÚA GIÁNG SINH – Lễ ban ngày Suy niệm Tin Mừng Ga 1:1-18 Verbum Dei – Lời Thiên Chúa ở giữa chúng ta              

CHÚA GIÁNG SINH – LỄ RẠNG ĐÔNG

CHÚA GIÁNG SINH – Lễ Rạng Đông Suy niệm Tin Mừng Lc 2:15-20 Tôi biết gì về Chúa Giáng Sinh?   Đêm qua tôi đã

NGÀY 27 THÁNG 12: THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ

27-12: THÁNH GIOAN TÔNG ÐỒ Lm. Đaminh Phạm Xuân Uyển SDB   Chính Thiên Chúa

NGÀY 26 THÁNG 12: THÁNH STÊPHANÔ

26-12: ĐỜI SỐNG THÁNH STÊPHANÔ (c. 36?) Lm. Đaminh Phạm Xuân Uyển SDB Thánh Stêphanô

NGÀY 26 THÁNG 12: THÁNH STÊPHANO TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI

NGÀY 26 THÁNG 12 Thánh Têphanô Tử Ðạo Tiên Khởi   (Mt 10,17-22):  Ngày ấy, Chúa

CHÚA GIÁNG SINH – LỄ BAN NGÀY

CHÚA GIÁNG SINH – Lễ ban ngày Suy niệm Tin Mừng Ga 1:1-18 Verbum Dei

CHÚA GIÁNG SINH – LỄ RẠNG ĐÔNG

CHÚA GIÁNG SINH – Lễ Rạng Đông Suy niệm Tin Mừng Lc 2:15-20 Tôi biết

CHÚA GIÁNG SINH – LỄ ĐÊM

CHÚA GIÁNG SINH – Lễ đêm Suy niệm Tin Mừng Lc 2:1-14     Loài người Chúa

Video